KumBro

KumBro stärker Örebro och Kumla som attraktiva, hållbara kommuner

KumBro Utveckling är ett utvecklingsbolag som ägs till 80 procent av Örebro kommun och till 20 procent av Kumla kommun. Bolaget arbetar med hållbarhetsfrågor inom energi och teknisk försörjning. Syftet är att vara en katalysator för hållbar utveckling i Örebroregionen genom att arbeta med framtidsfrågor i samhället på ett modernt och affärsdrivet sätt.

En grundsten i bolagets verksamhet är att söka samarbeten med andra aktörer i regionen, både inom privat och offentlig sektor.
I dagsläget omfattar verksamheten i KumBro Utveckling projekt inom vindkraft, biogas samt teknisk försörjning av fibernät – det senare under namnet KumBro Stadsnät.

Bolaget verkar för att i framtiden utöka verksamheten med ytterligare satsningar inom energi och teknisk försörjning. Man planerar bland annat för en större satsning inom solel.

Bakgrund

Örebro och Kumla kommun har länge arbetat tillsammans inom olika verksamhetsområden. Båda kommunerna visar en stark tillväxt och har bildat ett gemensamt utvecklingsbolag för att effektivisera insatserna inom hållbarhetsfrågor. Genom bolaget och stärkta gemensamma insatser ska kommunerna bli både mer hållbara och attraktiva

KumBro Utveckling kommer att förbättra förutsättningarna för lönsamma investeringar inom både privat och offentlig sektor. Detta tack vare en bred satsning på förnybar energiproduktion och teknisk försörjning, som förväntas bidra till minskad miljöpåverkan och skapa fler arbetstillfällen.

Koncernen

KumBro Utveckling AB är moderbolag i en koncern som består av de helägda dotterbolagen KumBro Stadsnät AB och KumBro Vind AB. Bolaget äger också 50 procent av Biogasbolaget i Mellansverige AB, där resterande andel ägs av Karlskoga kommun.

 

 

bolagskarta