Hoppa över till innehåll

KUMBRO BIDRAR TILL EN HÅLLBAR VÄRLD

Sverige har ambitionen att vara ledande när det gäller att bidra till det globala genomförandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). En förutsättning för att genomföra agendan är att alla nivåer i samhället – såväl globalt, nationellt som lokalt, bidrar till målen. Kumbro är en viktig del av ägarkommunernas hållbarhetsarbete och bidrar på flera målområden.

BIOGAS BIDRAR TILL HÅLLBART JORDBRUK

Mål 2 i Agenda 2030 handlar inte bara om att utrota svält. Det handlar även om att skapa förutsättningar för en hållbar livsmedelsproduktion. Biogasbolagets verksamhet sker i tätt samarbete med jordbruk och livsmedelsindustri. Vall, gödsel och slaktavfall från lokala bönder används som substrat och det som blir över efter rötningen går tillbaka till jordbruket i form av KRAV-märkt biogödsel. Produktionen skapar cirkulära resursflöden med miljö- och klimatnytta i varje steg.

SJÄLVFÖRSÖRJANDE PÅ FÖRNYBAR ENERGI

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag. Kumbro:s produktion av såväl vindkraft som biogas har som mål att tillhandahålla hållbar energi främst till offentlig sektor. I och med att ägarna valt att genom Kumbro Vind producera egen el istället för att köpa upp den på den öppna marknaden ökas mängden förnyelsebar el i nätet totalt vilket tränger undan fossil el från mixen.

HÅLLBAR INFRASTRUKTUR

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. Kumbro:s öppna fibernät är en del av en samhällskritisk infrastruktur som stadigt vuxit i betydelse. Tillgång till internet ses idag som en förutsättning för att fullt ut kunna delta i samhället. På detta målområde bidrar även biogasproduktion med biogas som används i såväl busstrafik som industriella tillämpningar.

VI BIDRAR TILL HÅLLBARA KOMMUNER

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning med mera. Vårt fibernät förbinder områden i såväl tätort som på landsbygd vilket skapar positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar. Vi ser oss som delaktiga i uppfyllandet av regeringens bredbandsmål. Vi bidrar också till hållbara transporter med vår biogasproduktion. Många av våra utvecklingsprojekt inom laddinfrastruktur, solceller, sensorsystem och lösningar för smarta städer är högst relevanta för mål 11.

LOKALA INSATSER MOT ETT GLOBALT PROBLEM

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. Örebro och Kumla kommuns vilja att bidra till minskade koldioxidutsläpp är grunden till Kumbros vindkraft- och biogasproduktion. Årligen bidrar verksamheterna med en total koldioxidbesparing på nästan 40 000 ton.

De globala målen i Världen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Läs mer

De globala målen i Sverige

Sverige har skrivit under de globala målen och har en nationell handlingsplan som fokuserar på utvalda områden. Här kan du läsa mer om regeringens arbete med de globala målen.

Läs mer

Kumla kommuns arbete med Agenda 2030

Kumla kommun är med i det svenska FN-förbundets och SKR:s projekt Glokala Sverige och ser Agenda 2030 som vägledande för att kommunen ska växa på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Läs mer

Örebro kommuns hållbarhetsarbete

Örebro kommun har nyligen antagit ett program för hållbar utveckling som tar avstamp i de globala hållbarhetsmålen.

Läs mer