KumBro bidrar till en hållbar värld

Sverige har ambitionen att vara ledande när det gäller att bidra till det globala genomförandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). En förutsättning för att genomföra agendan är att alla nivåer i samhället – såväl globalt, nationellt som lokalt, bidrar till målen. KumBro är en viktig del av ägarkommunernas hållbarhetsarbete och bidrar på flera målområden.

Den officiella sybolen för agendamål 2 - Ingen hungerBiogas bidrar till hållbart jordbruk

Mål 2 i Agenda 2030 handlar inte bara om att utrota svält. Det handlar även om att skapa förutsättningar för en hållbar livsmedelsproduktion. Biogasbolagets verksamhet sker i tätt samarbete med jordbruk och livsmedelsindustri. Vall, gödsel och slaktavfall från lokala bönder används som substrat och det som blir över efter rötningen går tillbaka till jordbruket i form av KRAV-märkt biogödsel. Produktionen skapar cirkulära resursflöden med miljö- och klimatnytta i varje steg.

Den officiella sybolen för agendamål 9 - Hållbarh industri, innovationer och infrastrukturHållbar infrastruktur knyter samman samhället

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. KumBro:s öppna fibernät är en del av en samhällskritisk infrastruktur som stadigt vuxit i betydelse. Tillgång till internet ses idag som en förutsättning för att fullt ut kunna delta i samhället. På detta målområde bidrar även biogasproduktion med biogas som används i såväl busstrafik som industriella tillämpningar.

Den officiella sybolen för agendamål 12 - Hållbar konsumtion och produktionMed siktet inställt på cirkulära resursflöden

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Biogasbolagets verksamhet är ett gott exempel på ett cirkulärt resursflöde som tar tillvara svinn från såväl hushåll som livsmedelsindustrin och skapar värden både i form av drivmedel och ekologiskt gödsel för en hållbar livsmedelsproduktion.

Den officiella sybolen för agendamål 16 - Fredliga och inkluderande samhällenFungerande demokrati kräver tillgång till information och kommunikation

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. En förutsättning för åsiktsfrihet och yttrandefrihet är allmän och jämlik tillgång till information. KumBro:s öppna fibernät ger tillgång till uppkoppling i såväl tätort som på landsbygd.

Den officiella sybolen för agendamål 7 - Hållbar energi för allaKommuner självförsörjande på förnybar energi

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag. KumBro:s produktion av såväl vindkraft som biogas har som mål att tillhandahålla hållbar energi främst till offentlig sektor. I och med att ägarna valt att genom KumBro Vind producera egen el istället för att köpa upp den på den öppna marknaden ökas mängden förnyelsebar el i nätet totalt vilket tränger undan fossil el från mixen.

Den officiella sybolen för agendamål 11 - Hållbara städer och samhällenVi bidrar till hållbara kommuner

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning med mera. Vårt fibernät förbinder områden i såväl tätort som på landsbygd vilket skapar positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar. Vi ser oss som delaktiga i uppfyllandet av regeringens bredbandsmål. Vi bidrar också till hållbara transporter med vår biogasproduktion. Många av våra utvecklingsprojekt inom laddinfrastruktur, solceller, sensorsystem och lösningar för smarta städer är högst relevanta för mål 11.

Den officiella sybolen för agendamål 13 - Bekämpa klimarförändringarnaLokala insatser mot ett globalt problem

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. Örebro och Kumla kommuns vilja att bidra till minskade koldioxidutsläpp är grunden till KumBros vindkraft- och biogasproduktion. Årligen bidrar verksamheterna med en total koldioxidbesparing på nästan 40 000 ton.

Lär dig mer mer om de globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Läs mer om de globala målen

Läs mer om Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner

Kommunernas hållbarhetsarbete

Både Örebro och Kumla kommun har de globala målen inskrivna i sina styrdokument och utgör en viktig grund i hållbarhetsarbetet i båda kommunerna.

Läs mer om Örebro Kommuns hållbarhetsprogram

Läs mer om Kumla Kommuns arbete med Agenda 2030

KumBro Vind AB
Organisationsnummer: 556914-8249
Styrelsens säte: Örebro

Besöksadress: Orvar Bergmarks plats 5
Postadress: Box 33 550, 701 35 Örebro
Telefon vxl: 019-673 22 60